پک آموزش رهبری و مدیریت سازمان

پک آموزش رهبری و مدیریت سازمان پنج سطح از رهبری هدیه ای خلاقانه و مناسب جهت سمینارها و مراسم ها در جهت ارتقاء سطح آگاهی و سلامت پرسنل و هدایای فرهنگی مناسبتی

سفارشی سازی با توجه به آموزش و هدایای همراه مورد نظر شما