قاشق و چنگال سفری T-910

قاشق و چنگال سفری ، با قابلیت تا و جمع شدن حجم کمی را اشغال کرده و ابزاری مناسب برای مسافرت و تفریحات به شمار میآید و میتواند با درج آرم و لوگوی مجموعه ها به عنوان هدیه تبلیغاتی محبوب قلمداد شود