دکمه سردست اختصاصی

دکمه سردست اختصاصی رایج ترین اکسسوری برای مدیران و صاحبان مشاغل است که نقش موثری در برند سازی ایفا می کند.