جای کارت ویزیت چرم و فلز درب عرضی

جای کارت ویزیت چرم و فلز درب عرضی ، مناسب برای حفاظت کارت های مغناطیسی