جای کارت ویزیت فلزی روکش چرم

جای کارت ویزیت فلزی روکش چرم ، مناسب برای حفاظت کارت های مغناطیسی