پرچم رومیزی پایه استیل دوطرفه با دوپرچم

سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

پرچم رومیزی پایه استیل دوطرفه با دوپرچم