پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی اختصاصی

680,000 تومان1,030,000 تومان

پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی اختصاصی جنس ساتن دو رو پایه پنجه شیری یا گرد سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

صاف
پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی اختصاصیتشریفاتی و تبلیغاتی
پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی اختصاصی