پرچم ایران تشریفاتی

پرچم ایران تشریفاتی جنس ساتن دو رو پایه پنجه شیری یا گرد