ساعت رومیزی با جای خودکار و جای عکس

یکی از مناسبترین هدایای تبلیغاتی، ساعت رومیزی می باشد. بویژه ساعت هایی که جهت دفاتر کار طراحی شده و میتواند شمامل جای خودکار، جای کارت ویزیت و یا جای عکس می باشد و قابلیت تبدیل شدن به جا مدادی را دارد.