دکمه سردست اختصاصی پلیستر

این مدل دکمه سردست رایج ترین مدل این دکمه ها هستند که به راحتی به وسیله پایه چرخانی که برای دکمه طراحی شده، روی سرآستین نصب می گردد. پلیستر استفاده شده به محصول شفافیت و حالت شیشه ای داده و در مواقعی که دکمه سردست رنگی باشد، استفاده از لایه پلیستر برای محافظت از رنگ دکمه سردست اختصاصی توصیه میگردد