دکمه سردست اختصاصی زنجیردار

دکمه سردست اختصاصی زنجیردار : این مدل دکمه سردست  به راحتی به وسیله زنجیری که برای دکمه طراحی شده، روی سرآستین نصب می گردد. مناسب برای جلسات و مراسم رسمی