جای کارت ویزیت چرم و فلز درب طولی

جای کارت ویزیت چرم و فلز درب طولی ، مناسب برای حفاظت کارت های مغناطیسی