جای کارت ویزیت تمام چرم

جای کارت ویزیت تمام چرم ، مناسب برای حفاظت کارت های مغناطیسی