جای کارت عابر بانک چرم

جای کارت عابر بانک چرم ، مناسب برای حفاظت کارت های مغناطیسی