بج و پلاک سینه آلمینیومی مگنتی ( آهنربایی)

بج سینه و پلاک سینه آلمینیومی مگنتی ( آهنربایی)